fbpx

PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽEB CHALLINGO

Tyto Podmínky použití služeb Challingo (dále jen „Podmínky“) společnosti Challingo s.r.o., IČ: 06047688, se sídlem na adrese Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 274936 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a vámi jako uživatelem služeb poskytovaných Společností, které vznikají při používání těchto služeb nebo v souvislosti s jejich používáním. Každý uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyjádřit s nimi souhlas ještě před zahájením používání služeb. V opačném případě nejste oprávněni služby využívat.

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost prostřednictvím webové stránky Challingo.com a souvisejících mobilních aplikací poskytuje služby umožňující jejím uživatelům vytvářet a mezi sebou sdílet výzvy a jiný obsah (dále jen „Služby“). Tyto výzvy uživatelů a jiný jejich obsah nejsou vytvářeny a poskytovány Společností a ta za ně nenese odpovědnost. Používání Služeb je na vaši vlastní odpovědnost a riziko a řídí se těmito Podmínkami, jež mají povahu smlouvy uzavírané mezi vámi a Společností. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních a jiných údajů.
 2. Pro používání Služeb je nutné se registrovat u Společnosti prostřednictvím webových stránek Challingo.com nebo souvisejících mobilních aplikací. Registrací stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Podmínkami, porozuměl/a jste jim a souhlasíte s tím, že představují závazné stanovení práv a povinností mezi vámi a Společností vzniklých při používání Služeb nebo v souvislosti s jejich používáním. Nesouhlasíte-li s těmito Podmínkami, nejste oprávněn/a Služby používat. Ke Službám je možné přistupovat různými způsoby a tyto se mohou obměňovat. Tyto Podmínky jsou závazné pro jakékoliv použití Služeb bez ohledu na způsob a místo přístupu k nim a nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi vámi a Společností. Registrací stvrzujete, že v místě, odkud registraci provádíte, a ve všech místech, kde budete ke Službám přistupovat, není používání Služeb z vaší strany protiprávní a že jste způsobilý/á se těmito Podmínkami zavázat po dobu neurčitou.
 3. Použití některých Služeb nebo jejich funkcí se může řídit zvláštními podmínkami, jež mohou tyto Podmínky v částech nebo celku doplňovat nebo nahrazovat. Není-li v těchto zvláštních podmínkách uvedeno jinak, mají tyto zvláštní podmínky povahu dodatku k těmto Podmínkám a tyto Podmínky se užijí v rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu s těmito zvláštními podmínkami.
 4. Použití některých Služeb nebo jejich funkcí může být územně omezeno.
 5. Společnost si vyhrazuje právo poskytovat Služby některým uživatelům za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne zahájení používání Služeb. Znění těchto Podmínek může Společnost kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Na případnou změnu či doplnění Podmínek budete upozorněni způsobem uvedeným v článku V. těchto Podmínek. Účinnost změny či doplnění může nastat okamžikem zveřejnění nové verze Podmínek, nebo konkrétním datem určeným Společností. Používáním Služeb po datu účinnosti nové verze Podmínek vyjadřujete souhlas s aktualizovaným zněním Podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 7. Tyto Podmínky včetně jejich předchozích verzí jsou dostupné prostřednictvím webových stránek Challingo.com a souvisejících mobilních aplikací, kde je umožněno jejich zobrazení každému. Podmínky uzavřené s jednotlivými uživateli Společnost ukládá, avšak neumožňuje uživatelům přístup k nim.

II. Registrace, účet a dostupnost Služeb

 1. Registraci provedete vyplněním požadovaných údajů prostřednictvím webových stránek Challingo.com nebo souvisejících mobilních aplikací. Po vyplnění těchto údajů vám budou poskytnuty přihlašovací údaje a bude vám vytvořen uživatelský účet (dále jen „Účet“). Výslovně žádáte Společnost, aby vám Služby začala poskytovat ihned po provedení registrace. Údaje o požadavcích na software a hardware potřebný pro používání Služeb naleznete na stránkách Challingo.com v sekci O nás. Používáním Služeb vás provede prostředí vašeho Účtu.
 2. Služby mohou využívat pouze osoby starší 13 let. Pokud je vám méně než 18 let, jste oprávnění Služby využívat pouze se souhlasem zákonného zástupce a pod jeho dozorem.
 3. Každá osoba může mít pouze jeden Účet.
 4. Přístup k Účtu je chráněn přihlašovacími údaji. Přihlašovací údaje nesmíte zpřístupnit třetí osobě ani žádné třetí osobě nesmíte umožnit používání vašeho Účtu. Zavazujete se, že podniknete přiměřené kroky k ochraně vašich přihlašovacích údajů a Účtu. Není povoleno vytvářet Účet pro jinou osobu, používat Účet jiné osoby či s Účtem disponovat jinak, než jak vyplývá z těchto Podmínek a z účelu Služeb.
 5. Prohlašujete, že veškeré údaje vámi poskytnuté Společnosti při registraci nebo jinak jsou přesné, úplné, a pravdivé, a že veškeré jejich případné změny bezodkladně Společnosti oznámíte.
 6. Nakládání s osobními a jinými údaji, které poskytnete Společnosti, se řídíZásadami ochrany osobních a jiných údajů..
 7. Společnost negarantuje dostupnost Služeb ani přístup k vašemu Účtu. Dostupnost Služeb a přístup k vašemu Účtu mohou být omezeny zejména s ohledem na plánované či nutné údržby a změny systému.
 8. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu jakýchkoliv informací, textů, uživatelských jmen, přezdívek, hesel, zpráv a jiné komunikace, označení, obrázků, fotografií, grafik, videí, zvuků, skladeb, hlasových záznamů, aplikací, programů, autorských děl, odkazů, dat, soborů či jakéhokoliv jiného obsahu (dále jen „Obsah“) vytvořeného, nahraného, zveřejněného, uchovávaného, sdíleného či šířeného prostřednictvím vašeho Účtu. Pojem Obsah užitý v těchto Podmínkách zahrnuje i výzvy.
 9. Společnost je oprávněna Obsah odstraňovat bez náhrady, bez uvedení důvodu a bez oznámení. K těmto krokům Společnost přistoupí zejména v případě porušení či podezření z porušení těchto Podmínek nebo závazných právních předpisů a norem. Společnost je oprávněna Obsah monitorovat a stanovovat pro něj technická i jiná omezení.
 10. Společnost je oprávněna vám přístup k vašemu Účtu dočasně odepřít či Účet zcela zrušit bez náhrady, bez uvedení důvodu a bez oznámení. K těmto krokům Společnost přistoupí zejména v případě porušení či podezření z porušení těchto Podmínek nebo závazných právních předpisů a norem a dále v případě, kdy se ke svému Účtu nepřihlásíte po dobu dvou let. V případě, že vám bude Účet Společností zrušen, nejste oprávněni si založit nový bez souhlasu Společnosti. Zrušení vašeho Účtu Společností má následky odstoupení od těchto Podmínek (a tedy odstoupení od poskytování Služeb) ze strany Společnosti.
 11. Váš Účet si můžete sami kdykoliv trvale zrušit bez uvedení důvodu a tím tak odstoupit od těchto Podmínek. Oznámení o odstoupení můžete učinit například prostřednictvím vašeho Účtu v sekci „Pošlete nám feedback“ nebo zasláním vzorového formuláře na e-mailovou nebo poštovní adresu Společnosti. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy oznámení o odstoupení dojde Společnosti. Po jeho přijetí vám Společnost zašle potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od těchto Podmínek.
 12. Zrušení vašeho Účtu nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před jeho zrušením.
 13. Po zrušení vašeho Účtu je Společnost oprávněna uchovávat Obsah a informace související s vaším Účtem po přiměřenou dobu a dále po dobu, po kterou to ve vztahu ke konkrétním informacím vyžadují platné právní předpisy.
 14. Berete na vědomí, že v případě, že jste Obsah sdílel/a s jinými uživateli Služeb, může být tento dostupný i po zrušení vašeho Účtu bez časového omezení.
 15. Zrušení vašeho Účtu znamená ztrátu a odvolání všech oprávnění a výhod poskytnutých Společností v souvislosti s vaším Účtem.
 16. Služby jsou poskytovány prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto prostředků, jako je internetové a telefonické připojení, si hradíte sami, přičemž tyto se neliší od základních sazeb.

III. Používání Služeb, výzvy a Obsah

 1. Služby poskytované Společností umožňují jejím uživatelům vytvářet, nahrávat, zveřejňovat, uchovávat, sdílet a šířit Obsah a jinak spolu komunikovat, avšak Společnost sama tento Obsah nevytváří, neposkytuje, neschvaluje, nepropaguje, nezaručuje a nenese za něj odpovědnost. Použití Služeb je pouze na vaši vlastní odpovědnost a riziko. Plnění výzev je vaším dobrovolným rozhodnutím a činíte tak na vlastní odpovědnost a riziko. Společnost prostřednictvím výzev uživatelů vůči vám ani jiným uživatelům nečiní žádný právně vymahatelný závazek. Při vytváření, plnění, sdílení a šíření výzev a při používání Služeb obecně jste povinni dodržovat platné právní předpisy a normy. Berete na vědomí, že vytvoření, sdílení či šíření výzev může naplňovat znaky právního jednání, jímž se zavážete k určitému právně vymahatelnému plnění.
 2. Za veškerý Obsah vytvořený, nahraný, zveřejněný, uchovávaný, sdílený nebo šířený prostřednictvím vašeho Účtu nesete plnou zodpovědnost. Společnost Obsah nekontroluje. Dále nesete plnou zodpovědnost za veškerou vaší komunikaci a jinou interakci s ostatními uživateli.
 3. Je zakázáno vytvářet, nahrávat, zveřejňovat, uchovávat, sdílet nebo šířit Obsah, který obsahuje, zpodobňuje, znázorňuje, propaguje, schvaluje, nebo nabádá k:
  1. násilí a ohrožování života a zdraví;
  2. nenávist a diskriminace;
  3. urážkám, ponižování, šikaně a zneužívání;
  4. sledování, obtěžování, vyhrožování a vydírání;
  5. zásahům do soukromí, zosobňování jiných osob, neoprávněnému sdílení osobních či jiných soukromých nebo tajných údajů;
  6. nahotě, pornografii a jiného sexuálně explicitního obsahu;
  7. užívání zakázaných látek a užívání zakázaných látek mladistvými;
  8. podvodům a šíření poplašných zpráv;
  9. obchodování se zakázanými věcmi; a
  10. jinému nezákonnému nebo protiprávnímu jednání.
 4. Je zakázáno nahrávat, zveřejňovat, uchovávat, sdílet nebo šířit Obsah, který zasahuje do autorských nebo jiných práv třetích osob.
 5. K veškerému Obsahu, který prostřednictvím vašeho Účtu zveřejníte, udělujete Společnosti nevýhradní oprávnění ke všem způsobům užití (dále jen "licence"). Společnost je oprávněna předmět Licence užít v původní, zpracované, upravené i jinak pozměněné podobě. Licenci Společnosti udělujete pro území celého světa bez časového a množstevního omezení. Licenci udělujete Společnosti jako bezúplatnou a bez nároku na dodatečnou odměnu. Dále udělujete Společnosti souhlas k postoupení Licence nebo její části třetí osobě a souhlas k poskytnutí oprávnění tvořící Licenci nebo její část třetí osobě.
 6. Udělujete Společnosti souhlas ke komerčnímu použití vašich atributů osobní povahy, jako je vaše jméno, přezdívka, fotografie či podobizna a jiné, které zveřejníte prostřednictvím vašeho Účtu.
 7. Udělujete Společnosti souhlas s umisťováním reklamy a komerčních sdělení do vašeho Obsahu.
 8. Prohlašujete:
  1. že jste oprávněni nahrát, zveřejnit, uchovávat, sdílet a šířit prostřednictvím vašeho Účtu veškerý Obsah, u kterého tak učiníte, a že tímto jednáním neoprávněně nezasahujete do autorských či jiných práv třetích osob;
  2. že jste oprávnění udělit Společnosti Licence v rozsahu uvedeném v bodu 5. tohoto článku; a
  3. že uhradíte veškerou škodu a nemajetkovou újmu, dlužné autorské honoráře, odměny a jiné nároky, která vzniknou třetím osobám a/nebo Společnosti v případě, že se vaše prohlášení uvedené pod písmeny a) a/nebo b) tohoto bodu ukážou jako nepravdivé.
 9. Při užívání Služeb jste povinen/povinna ctít ostatní uživatele, neomezovat je v užívání Služeb a nezasílat jim nevyžádaný obsah (spam).
 10. Při používání Služeb se doporučuje obezřetnosti s ohledem na vaše soukromí. Je na vašem rozhodnutí, odpovědnosti a riziku, jaký Obsah prostřednictvím Účtu zveřejníte, s kým jej budete sdílet a mezi koho šířit. Zveřejňování, sdílení a šíření Obsahu můžete ovlivnit nastavením vašeho Účtu. Berete na vědomí, že určitá nastavení vašeho Účtu umožňují následné sdílení a šíření vašeho Obsahu bez vašeho následného souhlasu nebo vědomí, a to i po změně nastavení nebo zrušení Účtu. Berete na vědomí, že Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě internet, na které může dojít k prolomení bezpečnosti a prostřednictvím které se mohou šířit počítačové viry. Propojení Služeb a vašeho Účtu se službami a produkty třetích stran je na vaši odpovědnost a riziko. Využívání služeb a produktů třetích stran může podléhat zvláštním podmínkám těchto třetích stran.
 11. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do software a prostředí Služeb a měnit je. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat nebo ohrožovat fungování Služeb, a to zejména implementováním nebo šířením virů, spyware, malware, a zásahem do serverů nebo zdrojových kódů.
 12. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat Služby pomocí automatizovaných postupů a algoritmů. Je zakázáno používat Služby způsobem, jež by mohl vést k jejich přetížení.

IV. Zřeknutí se odpovědnosti Společnosti a vaše odpovědnost

 1. Používání Služeb je na vaše vlastní riziko a odpovědnost. Rozhodnete-li se postupovat na základě nějaké výzvy, jde o vaše svobodné rozhodnutí. Při plnění výzev a používání Služeb jste povinen/povinna řídit se místně platnými právními předpisy a normami.
 2. Společnost neodpovídá za žádný Obsah uživatelů a třetích stran. Společnost tento Obsah nevytváří, neposkytuje, neschvaluje, nepropaguje, nezaručuje a nemá povinnost jej monitorovat nebo kontrolovat.
 3. Společnost vůči vám ani jiným uživatelům prostřednictvím výzev uživatelů nikdy nečiní právně závazné jednání, a to ani v případě, že Společnost takovou výzvu prostřednictvím svého oficiálního účtu sdílela nebo jinak šířila. Žádnou z výzev uživatelů nelze chápat jako veřejný příslib, vypsání ceny, slib odškodnění nebo obdobný závazek ze strany Společnosti. Učiní-li takový závazek některý z uživatelů, Společnost nezaručuje jeho vymahatelnost ani za ni neodpovídá. Společnost nikdy v žádném případě na sebe takovýto závazek kteréhokoliv uživatele nepřijímá. Spory ohledně vymahatelnosti výzev uživatelů jsou soukromou záležitostí uživatelů a Společnost není povinna do nich zasahovat nebo poskytovat k jejich vyřešení jakoukoliv součinnost, ledaže tak vyplyne z právních předpisů nebo z rozhodnutí veřejných orgánů. Společnosti lze připsat učinění pouze těch výzev, jejichž původní zveřejnění proběhlo prostřednictvím oficiálního účtu Společnosti pod názvem Challingo a které jsou označeny logem Společnosti. Je zakázáno, aby kterýkoliv jiný uživatel používal toto označení při vytváření výzev nebo sdílení či jiném šíření jiných výzev než těch uvedených v předchozí větě.
 4. Společnost nečiní žádná prohlášení ohledně vlastností Služeb, jejich jakosti nebo provedení. Služby jsou poskytovány tak, jak jsou, se všemi vadami, a Společnost negarantuje u Služeb jejich dostupnost, funkčnost, přesnost, bezvadnost ani jejich vhodnost k určitému účelu. Společnost není povinna odstraňovat vady Služeb. Společnost se zříká veškerých výslovných či implicitních záruk vztahujících se k funkčnosti, účelu, přesnosti, jakosti, vhodnosti, provedení, užitečnosti a bezpečnosti Služeb a k nepřítomnosti virů ve Službách. V případě, že budete mít ke Službám nějaké připomínky nebo tipy na jejich vylepšení, můžete se na nás obracet skrze funkci v aplikaci „Pošlete nám feedback“ či na e-mailovou adresu [email protected]
 5. Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu nebo nemajetkovou újmu mající původ nebo související s:
  1. Obsahem uživatelů;
  2. chováním a vystupováním uživatelů;
  3. ztrátou vašeho Obsahu;
  4. nedostupností, nefunkčností, chybovostí nebo nepřesností Služeb;
  5. přítomností virů ve Službách;
  6. poškozením vašeho hardware a/nebo software v důsledku použití Služeb;
  7. plněním výzev; a/nebo
  8. neplněním závazků uživatelů učiněných prostřednictvím výzev.
 6. Zavazujete se, že uhradíte veškerou škodu a nemajetkovou újmu, jež by Společnosti nebo ostatním uživatelům vznikla v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek.

Komunikace a nahlašování nevhodného obsahu

 1. Souhlasíte, že k veškeré komunikaci s vámi Společnost bude využívat prostředí vašeho Účtu a/nebo kontaktní údaje, které jí poskytnete. Tato komunikace může zahrnovat mimo jiné oznámení o změně či doplnění těchto Podmínek, řešení sporů s jinými uživateli či potvrzení o odstoupení od těchto Podmínek. Souhlasíte, že vás Společnost tímto způsobem může kontaktovat i za jakýmkoliv jiným účelem souvisejícím se Službami a jejich poskytováním.
 2. V případě, že se budete domnívat, že někdo užívá Služby v rozporu s právními předpisy a normami nebo těmito Podmínkami, můžete toto jednání nahlásit prostřednictvím možnosti „Nahlásit“ u každého příspěvku. Stejně můžete postupovat v případě, že se domníváte, že někdo tímto jednáním narušil vaše autorská práva.

Volba práva a řešení sporů

 1. Tyto Podmínky a jejich výklad se budou řídit výhradně právním řádem České republiky, a to i v případě, že právní vztah založený těmito Podmínkami nebo související s použitím Služeb bude obsahovat mezinárodní prvek. Výslovně se vylučuje aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. K rozhodování veškerých sporů vzešlých z těchto Podmínek jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 4. Společnost si vyhrazuje právo, nikoliv povinnost, zasahovat do sporů mezi uživateli. Zavazujete se, že Společnosti poskytnete přiměřenou součinnost k odstraňování Obsahu porušujícího tyto Podmínky a při řešení sporů mezi vámi a ostatními uživateli.
 5. Se svými stížnostmi může obracet přímo na Společnost nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Žádné vaše pohledávky nebo jejich části vůči Společnosti vzešlé z těchto Podmínek nebo z používání Služeb nejste oprávněn/a postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Svá práva a povinnosti z těchto Podmínek nebo z jejich části nesmíte postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 2. Udělujete Společnosti souhlas k postoupení pohledávek nebo jejich částí vůči vaší osobě vzešlých z těchto Podmínek nebo z používání Služeb na třetí osobu. Udělujete Společnosti souhlas k postoupení jejích práv a povinností z těchto Podmínek nebo jejích částí na třetí osobu.
 3. Společnost není vůči vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Tyto Podmínky byly vytvořeny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jazykových verzí má přednost verze v českém jazyce.
 5. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným, nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení oddělená, platná, účinná a vymahatelná. Namísto takových neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek o ochraně osobních údajů uvedených zde a podmínek použití uvedených zde.