fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních a jiných údajů (dále jen Zásady) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi vámi a společností Challingo s.r.o., IČ: 06047688, se sídlem na adrese Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 274936 („Společnost“) související s nakládáním s vašimi osobními a jinými údaji, které Společnosti poskytnete při používání služeb Challingo („Služby“) nebo v souvislosti s jejich používáním. Tyto Zásady jsou nedílnou součástí Podmínek použití služeb Challingo („Podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Registrací prostřednictvím webových stránek Challingo.com nebo souvisejících mobilních aplikací vyjadřujete souhlas s Podmínkami včetně těchto Zásad. Nesouhlasíte-li s nimi, nejste oprávnění Služby používat.
 2. Veškeré pojmy použité v těchto Zásadách, které začínají velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy použité v Podmínkách.
 3. Tyto Zásady upravují vzájemná práva a povinnosti související s nakládáním s vašimi osobními a jinými údaji, které Společnosti poskytnete při používání Služeb nebo v souvislosti s jejich používáním. Společnost nakládá s osobními údaji každého uživatele, který je fyzickou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že si ve svém Účtu nastavíte sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami, činíte tak na vlastní odpovědnost a berete na vědomí, že zpracování vašich osobních údajů těmito třetími stranami nepodléhá těmto Zásadám.
 4. Tyto Zásady jsou platné a účinné ode dne zahájení používání služeb. Znění těchto Zásad může Společnost kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Na případnou změnu či doplnění Zásad budete upozorněni způsobem uvedeným v článku V. Podmínek. Účinnost změny či doplnění může nastat okamžikem zveřejnění nové verze Zásad, nebo konkrétním datem určeným Společností. Používáním Služeb po datu účinnosti nové verze Zásad vyjadřujete souhlas s aktualizovaným zněním Zásad. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Zásad.
 5. Tyto Zásady včetně jejich předchozích verzí jsou dostupné prostřednictvím webových stránek Challingo.com a souvisejících mobilních aplikací, kde je umožněno jejich zobrazení každému.

II. Souhlas ke zpracování osobních údajů a jejich rozsah

  1. Souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů:
   1. jméno a příjmení;
   2. uživatelské jméno a heslo;
   3. e-mailová adresa;
   4. fotografie či jiná podobizna;
   5. komunikace mezi vámi a Společností; a
   6. další informace a Obsah, který zadáte ve svém Účtu.

  Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání.

  1. Prohlašujete, že veškeré osobní a jiné údaje poskytnuté Společnosti jsou přesné, úplné a pravdivé a zavazujete se, že případné změny Společnosti bezodkladně oznámíte.
  2. Prohlašujete, že jste si vědomi, že poskytnutí souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je dobrovolné a že jej můžete kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na [email protected] Berete však na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může mít za následek ukončení poskytování Služeb ze strany Společnosti.

III. Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů

 1. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. vedení vašeho Účtu a poskytování Služeb;
  2. realizace práv a povinností plynoucích z Podmínek a z poskytování Služeb;
  3. vývoje, testování, monitorování a vylepšování Služeb;
  4. analyzování a přizpůsobování zobrazovaného Obsahu;
  5. zobrazování a zasílání reklamy a obchodních sdělení.
 2. Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů na území České republiky.
 3. Společnost bude osobní údaje zpracovávat po dobu neurčitou, vždy však po dobu vedení vašeho Účtu a po jeho zrušení po dobu trvání práv a povinností vzešlých z Podmínek a z poskytování Služeb. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů je Společnost oprávněna údaje zpracovávat pro analytické účely anonymizovaným způsobem tak, že nebude možné vás na jejich základě identifikovat.
 4. Společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat automatizovaným nebo jiným způsobem a prostředky.
 5. Zpracováním osobních údajů může Společnost jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 6. Společnost může vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnout obchodním partnerům, které umožňují poskytování Služeb nebo se na jejich poskytování podílejí, a to pouze za účelem poskytování Služeb. S žádnými jinými třetími osobami Společnost vaše osobní údaje nebude sdílet ani je třetím osobám neprodá. Berete však na vědomí, že v určitých případech může být Společnost na základě zákona, jiné právní normy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci povinna vaše osobní údaje poskytnout orgánům veřejné moci.

IV. Vaše práva při ochraně osobních údajů

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
 2. Pokud se domníváte, že Společnost nebo jiný zpracovatel provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, a požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Bude-li vaše žádost oprávněná, Společnost nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit závadný stav.
 3. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je vám ji Společnost povinna předat. Společnost má v takovém případě právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V. Ostatní údaje a data

 1. Berete na vědomí, že při používání Služeb může Společnost ukládat soubory cookie a jiné datové soubory do zařízení, na kterých Služby používáte, za účelem shromažďování údajů o tom, jakým způsobem Služby využíváte, z jakých zařízení a prohlížečů k nim přistupujete a za účelem přizpůsobování Služeb. Dále berete na vědomí, že při používání Služeb může Společnost shromažďovat informace o vaší geografické poloze, IP adrese, internetovém prohlížeči, poskytovateli internetu, zařízení a operačním systému. Postup dle tohoto bodu slouží k přizpůsobení a vývoji Služeb a k analytickým a statistickým účelům, nikoliv k vaší přímé identifikaci. Shromažďování některých informací nebo ukládání souborů na vaše zařízení můžete omezit jejich nastavením, avšak může to mít vliv na poskytování Služeb.
 2. Společnost je oprávněna vkládat do vašeho Obsahu metadata.
 3. Anonymizované analytické a statistické údaje je Společnost oprávněna sdílet se třetími osobami.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek o ochraně osobních údajů uvedených zde a podmínek použití uvedených zde.